FANDOM


Burning

Burning cards cho phép bạn xóa đi card mà bạn không thích để đổi lấy QP hoặc Mana Prisms. Nó giúp bạn làm giảm bớt số lượng thông thoáng Inventory nếu bạn cần.

Card nào cũng có thể burn, ngoại trừ Shielder, và nó sẽ đổi cho bạn một lượng QP và Mana Prisms khác nhau tùy thuộc vào hiếm có và loại card.

Mức độ của Card không quan trọng.

Servants Edit

Stars Mana Prisms Rare Prisms QP
1★ 0 0 200
2★ 0 0 500
3★ 3 0 1000
4★ 6 1 2000
5★ 9 5 5000

Craft Essences Edit

Stars Mana Prisms QP
1★ 0 100
2★ 0 200
3★ 1 500
4★ 3 1000
5★ 5 2000
  • Card Craft Essence Experience OkitaNobu burn chỉ được 1 QP và không có Mana Prisms.

Experience Cards Edit

Stars Mana Prisms QP
1★ 0 10
2★ 0 30
3★ 1 50
4★ 1 100

Status Up Cards Edit

Stars Mana Prisms QP
1★ 0 10
2★ 0 30
3★ 1 50