FANDOM


  • Tương tự như Christmas 2015 Event, sẽ được 1 lần thử SandoftheUnderworld2 trong 1 lần thử SandoftheUnderworld20
  • Các Santa-Moustache là giải thưởng lớn của 4 boxes. Các War God Ticket là giải thương lớn của 5th Box và các Crystallized lore là giải thương lớn của 6th Box.
Box No. Giải thưởng
1 ~ 4 Santa-Moustache1
5 War God Ticket
6 Crystallized lore
7 ~ 10 Statusup4staratk

Danh sách phần thưởngEdit

SandoftheUnderworld Grand Total : 600
Friendpoint10.9k Qp4.45M
CrystalWreath4 Homunculus baby2 Ghost lantern2 Magical Cerebrospinal Fluid icon3 Yggdrasil seed3 AllGoldExp25 AllSilverExp15 Mana prism45
Secretsaber1 Secretarcher1 Secretlancer1 Secretrider1 Secretcaster1 Secretassassin1 Secretberserker1 Golden fruit1
Magicsaber2 Magicarcher2 Magiclancer2 Magicrider2 Magiccaster2 Magicassassin2 Magicberserker2 Thumbnail-Silver Apple2
Shiningsaber2 Shiningarcher2 Shininglancer2 Shiningrider2 Shiningcaster2 Shiningassassin2 Shiningberserker2 Thumbnail-Bronze Apple3

SandoftheUnderworld Grand Total : 600
Friendpoint11k Qp4.48M
CrystalWreath4 Homunculus baby2 Ghost lantern2 Magical Cerebrospinal Fluid icon3 Yggdrasil seed3 AllGoldExp25 AllSilverExp15 Mana prism45
Secretsaber1 Secretarcher1 Secretlancer1 Secretrider1 Secretcaster1 Secretassassin1 Secretberserker1
Magicsaber2 Magicarcher2 Magiclancer2 Magicrider2 Magiccaster2 Magicassassin2 Magicberserker2
Shiningsaber2 Shiningarcher2 Shininglancer2 Shiningrider2 Shiningcaster2 Shiningassassin2 Shiningberserker2 Thumbnail-Bronze Apple3