FANDOM


 #★ServantCraft
Essence
 1★ 31
 2★ 43
 3★ 75
 4★ 129
 5★ 1612

Cost liên quan đến tổng chi phí của Servants kết hợp với Craft Essences hiện đang trang bị ở Single Party ngay lập tức. Cost tăng khi Master Level của bạn tăng lên, với tổng cost là 112 khi bạn là Master Level 140.

Các ngôi sao càng nhiều ở  card , thì cost lại càng cao. Có một số ngoại lệ này bao gồm Mashu Kyrielite và các limited Craft Essences như The Beginning of a Journey và Happy x3 Order. Mashu có tổng cost là 0 và limited Craft Essences có cost là 5 hoặc ít hơn, khác với tất cả 4★ Craft Essences.

Support Servants và được trang bị Craft Essences thì sẽ không ảnh hưởng gì đến cost trong Party của bạn.