FANDOM


Manap

Mana Prisms có thể xem là một loại tiền tệ hiếm có thể được trao đổi tại Da Vinci's Workshop cho các mục items.

Những cách để kiếm được Mana Prisms là bằng cách hoàn thành Daily Event Quests hoặc thực hiện Friend Point summoning và burning 3★ hoặc card cao hơn. Đôi khi được trao giải trong suốt events hoặc bằng Đăng nhập .